دکترای هوش مصنوعی

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی