سخن رهبر در خصوص پدافند غیر عامل

توانمندی های ساینا در حوزه دفاعی و پدافند غیر عامل

طراحی، تامین و اجرای:

ارتباطات زیرساخت امن فیبر نوری

حفاظت الکترومغناطیسی

امنیت شبکه های ارتباطی و رایانه ای

کنترل و پایش هوشمند مراکز حساس و مرزها