توانمندی های ساینا در حوزه نظارت و پایش شهری

طراحی، تامین و اجرای:

اتاق مانیتورینگ

سیستم ثبت تخلفات

سیستم پایش و نظارت شهری

هوشمند سازی و رفتارشناسی در سیستم نظارت شهری