توانمندی های ساینا در حوزه نفت و گاز

طراحی، تامین و اجرای:

مخابرات واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی

نظارت و پایش تصویری خطوط انتقال نفت و گاز

کنترل تردد پرسنل و افراد

محصولات اختصاصی

دوربین حرارتی

دوربین حرارتی پرتابل

دوربین های حرارتی