تاریخ شروع

1:00 بعد از ظهر

دوشنبه - 1403/02/24

تاریخ پایان

5:00 بعد از ظهر

دوشنبه - 1403/02/24

آدرس

سامانه آنلاین ایوند

ثبت نام از طریق ایوند