شرکت خوشنام Dell مدتی  هست که نسخه Customize شده خودش از VMware ESXi 6.5 U1 رو ارائه داده است،  این نسخه را امروز با شما دوستان و همکاران عزیز به اشتراک می گذاریم.

Dell Customized Image of VMware ESXi 6.5 U1 Version A00 (Build 5969303)

ISO Image: VMware-VMvisor-Installer-6.5.0.update01-5969303.x86_64-DellEMC_Customized-A00.iso

Filesize: ۳۳۸٫۱۰ MB

CRC32: ۹۸۳d04d4

MD5: c2c57903ab1aec518479c08c4adfec76

SHA1: ed99824f75034eb728e07165bcf5860ccd208d88

Offline Bundle: VMware-VMvisor-Installer-6.5.0.update01-5969303.x86_64-DellEMC_Customized-A00.zip

Filesize: ۳۲۹٫۶۰ MB

CRC32: d9269756

MD5: ۳۷۹۰۱۸ff22d70362d684fe5489221999

SHA1: ۴۵b288024ee0fb6e41962500cbb79745bbf90f2d

Keygen:

Mirror 1: VMWARE.VCENTER.SERVER.V6.0.CRACKFIX-MAGNiTUDE.zip

Mirror 2 (IR): VMWARE.VCENTER.SERVER.V6.0.CRACKFIX-MAGNiTUDE.zip

Password: www.digiboy.ir

منبع : digiboy

 

فهرست