• 026-32620000
  • 021-54029000
شبکه گستر ساینا

منظور از زاویه دید (FOV) چیست؟

منظور از زاویه دید (FOV) چیست؟

به وسعت محیطی که از دریچه­ لنز قابل مشاهده است زاویه دید (FOV) می­گویند که می­توان آن را به صورت افقی، عمودی و مورب اندازه گیری کرد. میدان دید با اندازه سنسور و فاصله کانونی در ارتباط است.

FOV

  • در صورتی که اندازه سنسور ثابت باشد؛ هرچه فاصله کانونی بیشتر شود، زاویه دید کمتر خواهد شد.
  • در صورتی که فاصله کانونی ثابت باشد؛ هرچه اندازه سنسور بزرگتر باشد، زاویه دید وسیع­تر خواهد بود.

 

اندازه سنسور با میدان دید ارتباط مستقیم دارد:

  • اگر اندازه سنسور کوچک باشد، میدان دید کوچک خواهد بود.
  • اگر اندازه سنسور بزرگ باشد، میدان دید وسیع خواهد بود.
  • هرچه فاصله کانونی بیشتر باشد، تصویر بدست آمده حالت زوم خواهد داشت در نتیجه فضای کمتری قابل مشاهده خواهد بود.

    هرچه فاصله کانونی کمتر باشد، وسعت بیشتری از محل قابل مشاهده است.

اشتراک گذاری این مقاله

برچسب ها