• 026-32620000
  • 021-54029000
شبکه گستر ساینا

معرفی سرور های ASUS

معرفی سرور های ASUS

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

سرورهاى ایسوس رتبه اول در کیفیت و خدمات

[/vc_column_text][vc_column_text]اﯾﺴﻮس ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از17000 ﮐﺎرﻣﻨﺪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن و ﺑﯿﺶ از5500 ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮑﻰ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻟﯿﺴﺖ »ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﺟﻬﺎن« ﻣﺠﻠﻪ Fortune ﻗﺮار دارد و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻰ ﺑﺮاى زﻧﺪﮔﻰ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻣﺮوز و آﯾﻨﺪه ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ.

ﺑﯿﺶ از 21 ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮور ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﭘﺮدازش ﺑﺎﻻ
داراى رﺗﺒﻪ اول در ﻟﯿﺴﺖ رده ﺑﻨﺪى 500 ﺳﻮﭘﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژى در ﺳﺎل2014
ﯾﮑﻰ از دو ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮور در ﺳﺎل2017 ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﮑﺲ ﺗﺎﯾﻮان ﮔﺮدﯾﺪ.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

آزﻣﻮن ﻫﺎى ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]آزﻣﻮن ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ و وﻟﺘﺎژ

ﺗﺤﺖ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻰ ﮔﺮدد ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺗﺤﺖ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت وﻟﺘﺎژ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺮق ورودى در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎر ﺑﺎﻻ در ﺷﺒﮑﻪ، ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﻬﯿﻨﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.[/vc_column_text][vc_column_text]آزﻣﻮن ﺷﻮك ﺣﺮارﺗﻰ

اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد ﻫﻤﻪ اﺟﺰاى ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺪﯾﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺣﺪاﮐﺜﺮ دﻣﺎى ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.[/vc_column_text][vc_column_text]آزﻣﻮن ﺻﺪاى ﻣﺰاﺣﻢ

ﺑﺎ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺻﺪاﻫﺎى ﻣﺰاﺣﻢ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺣﺬف ﺷﺪه و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد دﺳﺘﮕﺎه در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده و ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﭘﺮدازش، ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺻﺪاى ﻣﺰاﺣﻢ را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ.[/vc_column_text][vc_column_text]آزﻣﻮن دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ

اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد ﺗﻤﺎم اﺟﺰاى دﺳﺘﮕﺎه و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه آن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎر در ﺷﺮاﯾﻂ دﻣﺎﯾﻰ ﺳﺨﺖ از 60 – ﺗﺎ40 + درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]آزﻣﻮن ﻟﺮزش

ﺟﻬﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﯿﺮوﻧﻰ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺗﻤﺎم اﺟﺰا ﺑﺎ دوام ﻃﻮﻻﻧﻰ.[/vc_column_text][vc_column_text]آزﻣﻮن اﻓﺘﺎدن از ارﺗﻔﺎع

ﺟﻬﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮان ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﻰ را دارﻧﺪ.[/vc_column_text][vc_column_text]آزﻣﻮن ﺳﻨﺠﺶ ﺣﺮارت

ﻫﻤﻪ ﺳﺮورﻫﺎ و اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﮐﺎرى ﺗﺤﺖ آزﻣﻮن ﻫﺎى ﺳﺨﺖ ﺣﺮارﺗﻰ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ دﻣﺎﯾﻰ آﻧﻬﺎ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻃﺮاﺣﻰ ﮔﺮدد.[/vc_column_text][vc_column_text]آزﻣﻮن ﺿﺮﺑﻪ و ﺷﻮك در ﺣﺎﻟﺖ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل

اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد ﻫﻤﻪ ﺳﺮورﻫﺎ و ﺑﺮدﻫﺎى اﺻﻠﻰ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺤﻤﻞ اﻧﻮاع ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎى ﻣﺤﯿﻄﻰ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎى واﻗﻌﻰ رخ ﻣﻰ دﻫﺪ از ﻗﺒﯿﻞ ﻟﺮزش و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﻰ ﻫﺎى ﺷﺪﯾﺪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text css=”.vc_custom_1580817145875{background-color: #81d742 !important;}”]اﯾﺴﻮس ﺳﺒﺰ

ﻃﺮاﺣﻰ ﺳﺒﺰ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺒﺰ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺒﺰ
دارﻧﺪه ﺗﺄﺋﯿﺪﯾﻪ ﻫﺎى اﺳﺘﺎﻧﺪاردEPEAT ، Energy Star وRoHS
روﯾﮑﺮد ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖASUS از روال ﻫﺎى داﺧﻠﻰ ﺗﺎ روش ﻫﺎى ﺗﻮﻟﯿﺪ[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][us_single_image image=”9379″ size=”medium”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺮور

[/vc_column_text][vc_column_text]ﺳﺮورﻫﺎى ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه ﮔﺮاﻓﯿﮑﻰ (Accelerator Servers)

ﺳﺮورﻫﺎى ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه ﮔﺮاﻓﯿﮑﻰ ﺳﺮى ESC ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ اﻧﺠﺎم ﭘﺮدازش ﻫﺎى ﻓﻮق ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎﻻﯾﻰ را ﺟﻬﺖ ﭘﺮدازش ﻫﺎى ﺗﺼﻮﯾﺮى و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺮاﺣﻰ اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﻰ و روش ﻫﺎى ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺮارت ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﺎﻻ )High availability( اراﺋﻪ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ.

ﺳﺮورﻫﺎى اﯾﺴﺘﺎده و ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ در رك (Rack/Tower Servers)

اﯾﺴﻮس ﺑﺎزه وﺳﯿﻌﻰ از ﺳﺮورﻫﺎى اﯾﺴﺘﺎده )Tower( و ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ در رك )Rackmount( را در ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﻰ دﻫﺪ. اﯾﻦ ﺳﺮورﻫﺎ ﺑﺮاى ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮدازش ﻫﺎى ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻀﺎى رك، ﭘﺮدازش ﻫﺎى ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮔﺴﺘﺮش و ارﺗﻘﺎى ﺑﺎﻻ، راه ﺣﻞ ﻫﺎى ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺑﺎرﻫﺎى ﭘﺮدازﺷﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻏﯿﺮ ﻫﻤﮕﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﮐﺎرى (WorkStations)

اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﮐﺎرى ﺳﺮى ESC اﯾﺴﻮس ﺗﺎﯾﯿﺪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ISV، داراى ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﻰ در ﺳﻄﺢ ﺳﺮورﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ارﺗﻘﺎء ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و ورودى/ﺧﺮوﺟﻰ ﻫﺎى ﻓﺮاوان از ﻣﺰاﯾﺎى آﻧﻬﺎﺳﺖ. اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎى واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزى، ﭘﺮدازش ﻫﺎى ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮔﺮاﻓﯿﮑﻰ و ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺮد اﺻﻠﻰ ﺳﺮورﻫﺎ و اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﮐﺎرى (Server & Workstation Motherboards)

اﯾﺴﻮس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮد اﺻﻠﻰ (Motherboard) در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت، ﺑﺮدﻫﺎﯾﻰ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﻰ ﺑﺮاى ﺳﺮورﻫﺎ و اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﮐﺎرى ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژى ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ داراى ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ ﮐﺎﻣﻠﻰ ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪ و ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎى ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﻰ و ﻣﻠﺤﻘﺎت (Accessories)

ﮐﺎرت ﻫﺎى ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺮﯾﻊ Mezzanine در ﻓﺮم OCP، ﮐﺎرت ﻫﺎى ﺷﺒﮑﻪ PCI – Express و ﮐﺎرت ﻫﺎى اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ RAID اﯾﺴﻮس ﺳﺮى PIKE، ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ راﺑﻂ ﻫﺎى ﺷﺒﮑﻪ و داراى ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻧﻌﻄﺎف در راه ﺣﻞ ﻫﺎى ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزى، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

اشتراک گذاری این مقاله

برچسب ها