واحد فروش

     کارشناس فروش تجهیزات شبکه

وظایف:

 

شرایط احراز:

 

مزایا:

 

 

     کارشناس فروش سیستم های نظارت تصویری

وظایف:

 

شرایط احراز:

 

مزایا:

 

واحد مارکتینگ 

  مدیر بازاریابی:

 

وظایف:

 

شرایط احراز:

 

مزایا:

 

  کارشناس دیجیتال مارکتینگ:

 

وظایف:

 

شرایط احراز:

 

مزایا:

 

کار آموز در بخش های پروژه – فروش و بازاریابی – مارکتینگ

وظایف:

 

شرایط احراز:

 

مزایا: