ساینا اسمی با اصالت پارسی که نام یکی از خاندان موبدان زرتشتی هم بود ریشه این اسم در زبان اوستایی است و به معنای فرشته پیروزی یا سیمرغ . سیمرغ پرنده ای است اساطیری که از بهشت به زمین آمده و نماد همه چیزهای پاک و خوب و خالص است ساینا فرشته پیروزی، سیمرغ، دانا و باخرد.

در لغت نامه دهخدا :
ساینا به معنی سیمرغ بوده و کلمه ای به زبان باستانی ایران است و همچنین نام خاندانی از موبدان زردشتی است .
در بانك اسامي ايراني :
سايه‌اي كه مشخص و قابل رؤيت باشد ، ساكت و بي‌صدا
زبان کردی: رنگ آبی اسمان
زبان ترکی : ساحل
زبان مازندرانی: سایه روشن جنگل، سایه ای که مشخص و قابل رویت باشد.
زبان هندی: سای به معنی خدا و آینا به معنی پژواک، در مجموع به معنی پژواک خدا
زبان یونانی: پرنسس
اسپانیولی: نماد انسان دوری کننده از گناه