دریافت گواهی حسن انجام از شرکت دارو سازی ایران داروک