محققان دانشگاه سارلند (saarland university) آلمان توانستند با کمک هوش مصنوعی زمان دقیق توفان تندری را پیش بینی کنند.

توفان تندری (Thunders torm) که به نام های توفان الکتریکی و یا توفان رعد وبرق نیز شناخته می شود که نوعی از آب و هوای پریشان است که از خصوصیات آن حضور رعد وبرق و اثر قوی آن در جو کره ی زمین به نام تندر است.

ابرهای نسبت داده شده به توفان تندری در هواشناسی، ابرهای “کومولونیمبوس (Cumulonimbus) هستند.

سیستمی که محققان در این زمینه توسعه دادند(nowcastmix) نام دارد که مبتنی بر تصاویر ماهواره ای و هوش مصنوعی است.

این سیستم هر پنج دقیق یک بار چندین سیستم سنجش از دور و شبکه های نظارتی را کنترل می کند و دو ساعت زودتر وقوع توفان را گزارش می دهد .

این سیستم با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و هوش مصنوعی می‌تواند با دقت ۹۶ درصد وقوع این پدیده را زودتر اعلام کند.

هوش مصنوعی

فهرست