شبکه عصبی موقعیت بدن، سر و اندام فرد را مشخص می کند، این امر تشخیص برخی از رفتارها را نیزامکان پذیر می کند.در این نوع آنالیتیک تمامی اعضای بدن فرد، مفاصل و اسکلت او توسط پردازش تصویر مشخص میشود. ردیابی انسان می تواند در اجرای ایمنی محل کار در تأسیسات تولیدی یا سایت های ساختمانی مورد استفاده قرار گیرد.

فردی که در کنار خودپرداز خم شده به احتمال زیاد یک سارق است. تشخیص اسلحه کشیدن در بانک ها یا فروشگاه ها برای اطلاع از سرقت مسلحانه در شرایطی که کارکنان نمی توانند دکمه اخطار و زنگ را بزنند، برای گارد امنیتی بسیار مفید است.

برای کنترل طول صف می توان از شمارنده افراد، مبتنی بر ابزار تشخیص وضعیت استفاده کرد. تشخیص نگهداشتن نرده توسط فرد نیز به درخواست یک شرکت بزرگ تولیدی که نیاز به نظارت بر ایمنی محل کار داشت، در نرم افزار Axxon Next ساخته شد.

به عنوان مثال در فیلم مشاهده می کنید که چگونه سیستم هوش مصنوعی در صورت افتادن فرد یا خوابیدن، نشستن افراد، اسلحه کشیدن، تسلیم شدن افراد، در نرم افزار Axxon Next رفتارها را شناسایی و اخطار می دهد. خوابیدن فرد در محیط کارخانه، نشستن در محیط ممنوعه برای فردی که قصد خرابکاری دارد می تواند تشخیص و اخطارهای مربوطه به موقع داده شود.

تشخیص تعداد بیشتر از افراد تعیین شده در صف نیز از دیگر آنالیتیکهای رفتارشناسی در سیستم هوش مصنوعی می باشد.

تشخیص نگهدارنده نرده به اجرای ایمنی کار در تأسیسات تولیدی، سایت های ساختمانی، کار در ارتفاع و غیره کمک می کند. بدین معنا که اگر فردی نرده را با دست نگیرد و ایمنی را رعایت ننماید، رفتار فرد توسط نرم افزار اکسون گزارش خواهد شد.